هد پمپ برج خنک کننده

محاسبه ظرفیت هد پمپ برج خنک کننده


فاصله برج و پمپ را در واحد m وارد نمایید :

ارتقاع برج خنک کننده را در واحد m وارد نمایید :

افت فشار کندانسور را در واحد m وارد نمایید :

ظرفیت هد پمپ برج خنک کننده ( m )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت هد پمپ برج خنک کننده به موارد زیر توجه نمایید :

  1. هد پمپ برج خنک کننده بر اساس طول لوله کشی و افت معادل وصاله ها و ارتفاع برج خنک کننده و فشار مورد نیاز پشت نازلهای برج خنک کننده (فشار مورد نیاز اسیرینکلر هد در برج خنک کن مدور) و همچنین افت فشار کویل کندانسور محاسبه می شود.
  2. جهت براورد هد پمپ برج خنک کننده باید افت فشار کندانسور چیلر را از تولید کننده داشته باشیم. در چیلر جذبی باید علاوه بر افت فشار کندانسور از افت فشار ابزور بر هم باید آگاهی داشته باشیم