سختی گیر رزینی

محاسبه ظرفیت سختی گیر رزینی


دبی مورد نیاز را در واحد m3/hr وارد نمایید :

زمان بین دو احیا را در واحد hr وارد نمایید :

سختی آب ورودی را در واحد ppm وارد نمایید :

ظرفیت سختی گیر رزینی ( grain )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت سختی گیر رزینی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. منظور از گرین در سختی گیر میزان کلسیم و منیزیم حل شده در آب است که معادل حدود ۰۶۵/۰ گرم است . یعنی یک سختی گیر ۳۰۰۰۰ گرین قادر است مقدار ۳۰۰۰۰ واحد از سختی آب را حذف کند.

موارد موثر در تعیین ظرفیت سختی گیر

  1. مقدار دبی مورد نیاز آب
  2. زمان بین دو احیا سختی گیر
  3. میزان سختی آب ورودی

می پسندم 1494 385 142