منبع ذخیره آب

محاسبه حجم منبع ذخیره آب


به ازای هر نفر را در واحد نفر وارد نمایید :

حجم منبع ذخیره آب ( lit )

0

در هنگام محاسبه حجم منبع ذخیره آب به موارد زیر توجه نمایید :

  1. محاسبه حجم مخزن ذخیره آب رابطه مستقیم با تعداد نفرات و کاربری ساختمان دارد .ساختمان های مسکونی ،هتل ها و بیمارستانها بیشترین حجم مخازن ذخیره آب را باید داشته باشند.
  2. در برخی موارد منبع ذخیره آب برای تامین آب آتش نشانی هم مورد استفاده قرار می گیرد که در این صورت می توان حجم مورد نیاز آتش نشانی را با آب مصرفی جمع کرد که در اینصورت لوله کشی منبع ذخیره کمی متفاوت خواهد بود.

می پسندم 2060 1234 156