منبع انبساط بسته

محاسبه حجم منبع انبساط بسته


هوای فشرده را در واحد kcal/hr وارد نمایید :

حجم منبع انبساط بسته ( lit )

0

در هنگام محاسبه حجم منبع انبساط بسته به موارد زیر توجه نمایید :

  1. محاسبه حجم منبع انبساط بسته بستگی به ظرفیت حرارتی ، حجم آب داخل سیستم و ارتفاع ساختمان و فاصله و ارتفاع دورترین رادیاتور از بویلر دارد.
  2. منابع انبساط بسته به دو نوع دیافراگمی (تیوپ دار) و هوای فشرده تولید می شوند که نوع هوای فشرده در قیاس با نوع دیافراگمی در ظرفیت حرارتی ثابت باید دارای حجم ذخیره بالاتری باشد.

می پسندم 2101 470 152