منبع انبساط باز

محاسبه حجم منبع انبساط باز


ظرفیت حرارتی دیگ را در واحد kcal/hr وارد نمایید :

حجم منبع انبساط باز ( lit )

0

در هنگام محاسبه حجم منبع انبساط باز به موارد زیر توجه نمایید :

  1. انبساط آب از ۷ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد معادل ۴٪ است و برای تعیین میزان مورد نیاز حجم منبع انبساط باید حدود ۱۵/۰ حجم آب سیستم را برای ظرفیت منبع انبساط در نظر بگیریم.
  2. میزان حجم آب موجود در سیستم تقریبا به اندازه ۱ لیتر به ازای هر متر مربع مقطع گسترده رادیاتور است.
  3. برای تعیین حجم دقیق منبع انبساط باید حجم کل آب موجود در سیستم را در درصد افزایش حجم آب بر مبنای افزایش دما ضرب نمود.

می پسندم 1438 227 177