دی اریتور

محاسبه حجم دی اریتور


ظرفیت تولید بخار دیگ را در واحد kg وارد نمایید :

حجم دی اریتور ( lit )

0

در هنگام محاسبه حجم دی اریتور به موارد زیر توجه نمایید :

  1.  عدد به دست آمده در محاسبه حجم دی اریتور معادل ۲۰ دقیقه کارکرد دیگ با حداکثر ظرفیت است که البته با این روش حجم خالی دی اریتور هم در نظر گرفته شده است.

می پسندم 1655 303 167