هیتر تابشی

محاسبه ظرفیت هیتر تابشی


مساحت حمل مورد نظر را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت هیتر تابشی ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت هیتر تابشی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. هیتر تابشی محل مورد نظر را بصورت موضعی گرم می کند لذا مساحت مورد نظردر محاسبه را برای محاسبه ظرفیت وارد نمائید.
  2. از هیتر تابشی جهت گرمایش فضاهای بسته و یا باز مانند رستورانها کافه ها ی فضای باز و ... استفاده میشود.

می پسندم 1429 304 171