رادیاتور پنلی

محاسبه ظرفیت رادیاتور پنلی


مساحت اتاق را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت رادیاتور پنلی ( m )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت رادیاتور پنلی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش برای رادیاتور پنلی با آکس ۵۰۰ میلی متر، دو پنل دوکنوکتور PKKP تیپ22 است و لذا برای رادیاتور پنلی تیپ 33 و تیپ 11 صدق نمی کند.
  2.  رادیاتور های پنلی معمولا درطول های نرمال ۶۰،۸۰،۱۰۰،۱۲۰،۱۴۰،۱۶۰ تولید میشوند.
  3. در انتخاب رادیاتور پنلی به موقعیت نصب و طول رادیاتور و امکان نصب در محل مورد نظر باتوجه به عدم وجود ستون،درب،دیوارو... برای نصب دقت شود.

می پسندم 3439 1862 234