فن کویل

محاسبه ظرفیت فن کویل


ظرفیت فن کویل را در واحد cfm وارد نمایید :

ظرفیت فن کویل ( GPM )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت فن کویل به موارد زیر توجه نمایید :

  1. عدد بدست آمده در بخش محاسبه ظرفیت فن کویل جهت انتخاب انواع فن کویل زمینی ، فن کویل سقفی ،داکت فن کویل و فن کویل دیواری است.
  2. لذا اگر ظرفیت هوادهی بدست آمده، از ظرفیت فن کویل های موجود در بازار بیشتر باشد می توان از دو یا چند دستگاه استفاده کرد .
  3. عدد حاصل در بخش محاسبه فن کویل جهت تامین بار برودتی است و اگر از فن کویل صرفا جهت تامین بار حرارتی استفاده می شود می توان ظرفیت بدست آمده را تا ۴۰ درصد کاهش داد.
  4. مطابق استاندارد ARI ظرفیت فن کویل ها بر اساس دمای خشک ۲۶.۶ درجه سانتی گراد و دمای مرطوب ۱۹.۵ درجه سانتی گراد با دمای آب ورودی ۷.۲ درجه وخروجی ۱۲.۷ درجه سانتی گراد تعیین می شود.
  5. در این حال برای سیستم گرمایش طبق استاندارد ARI ظرفیت فن کویل برای گرمایش در دمای خشک ۲۱ درجه دمای آب ورودی ۸۲.۲ درجه و خروجی ۷۱.۱ درجه سانتی گراد تعیین می گردد.

می پسندم 2217 999 184