برج خنک کننده

محاسبه ظرفیت برج خنک کننده


ظرفیت برودتی چیلر را در واحد TR وارد نمایید :

ظرفیت برج خنک کننده ( TR )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت برج خنک کننده به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش تحت شرایط دمای آب ورودی ۳۵ درجه سانتی گراد خروجی آب ۵/۲۹ درجه سانتی گراد و دمای تر محیط ۲۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است .
  2. برای تعیین ظرفیت واقعی برج خنک کننده باید با استفاده از دمای رنج (Range) و دمای نزدیکی (Approach)،ضریب ظرفیت را انتخاب و در ضریب نامی ضرب نمود.

دبی آب برج خنک کننده

  1. دبی آب چیلر جذبی به نسبت چیلر تراکمی بالاتر است چرا که آب برج خنک کننده در سیستم چیلر جذبی علاوه بر انتقال حرارت در کندانسور باید به میزان کافی برای تبادل حرارت در ایزوربر  هم باشد.

مقدار آب جبرانی برج خنک کننده

  1. مقدار آب جبرانی برج خنک کننده باید توسط لوله پر کن تامین شود.
  2. لذا سایز لوله کشی پر کن و فشار شبکه لوله کشی تا محل نصب برج خنک کننده باید به میزان کافی باشد.
  3. آب ورودی به برج خنک کننده باید دارای سختی زیر ۱۰۰ ppm باشد.

مقدار زیراب کشی برج خنک کننده

  1. زیراب کشی یا بلودان جهت تخلیه آب سخت از تشت برج خنک کننده است .در برج خنک کننده دائما آب مقطر بوسیله تبخیر شدن خارج شده و آب باقی مانده هر چند سختی گیری شده باشد تبدیل به آب سخت رسوب کننده می شود که باید بوسیله زیراب کشی برج خنک کننده روزانه مقداری از این آب را تخلیه کرد.

می پسندم 1546 313 163