کلر زن خطی

محاسبه ظرفیت کلر زن خطی


حجم آب استخر را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت کلر زن خطی ( kg )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت کلر زن خطی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. عدد به دست آمده از ظرفیت کلر زن خطی در این بخش مربوط به کلر زن خطی inline است و بر اساس سیکل گردش ۲۴ ساعته آب استخر است. با استفاده از ظرفیت کلر زن بدست آمده، در سیکل ۲۴ ساعته گردش آب استخر می توان تا حدود ۵ppm کلر در آب داشت.
  2. کلر زن خطی off line در در مقایسه با کلر زن خطی inline دارای توان بالاتری است و می تواند تا حدود ۱۰ppm در سیکل ۲۴ ساعته گردش آب استخر کلر به آب تزریق نماید.

می پسندم 1749 457 221