پمپ آبرسانی

محاسبه ظرفیت پمپ آبرسانی


تعداد واحد های مسکونی را وارد نمایید:

ظرفیت پمپ آبرسانی ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ آبرسانی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. اعداد بدست آمده ، دبی و هد پمپ آبرسانی در این بخش طبق نیاز ساختمان محاسبه می شوند .لذا در منحنی مشخصه پمپ باید نقطه کار پمپ را در نظر بگیریم نه هد و دبی ماکزیمم.
  2. استفاده از اعداد بدست آمده در این رابطه را می توان جهت انتخاب بوستر پمپ هم بکار برد با این تفاوت که بسته به تعداد پمپ های بوستر پمپ با ضریب مشخص دبی بدست آمده تقسیم به تعداد پمپ ها می شود.

می پسندم 1615 1168 130